Nieuws

De weerbare plant centraal bij bestrijding meeldauw

Op donderdagmorgen 19 december 2013 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden in samenwerking met LTO Groeiservice de Arenasessie (echte) Meeldauw gehouden. Deze Arenasessie vond plaats in het Horti House bij GreenQ te Bleiswijk. Deze ochtend waren er 30 deelnemers aanwezig. De groep was een mooie mix van toeleveranciers, telers en vertegenwoordigers van kennisinstellingen.

De voorzitter van deze sessie, Helma Verberkt van LTO Groeiservice, legde uit dat het doel van deze bijeenkomst is (interactief) kennis uit te wisselen vanuit diverse gewasbeschermingsdisciplines en verschillende gewassen ten aanzien van de bestrijding van meeldauw. Verder zou deze bijeenkomst een inspiratiebron kunnen vormen voor het opstellen van een strategisch stappenplan voor de aanpak van meeldauw passend binnen de PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.

Hierna gaf Hanjo Lekkerkerk van GreenQ een korte toelichting op het project Samenwerken aan Vaardigheden (SaV). Dit vijfjarige project is er voor om kansrijke innovaties toegepast te krijgen in de praktijk. Hij gaf aan dat er de laatste jaren al diverse succesvolle projecten zijn gerealiseerd. Het minimaliseren van CO2, Het Nieuwe Telen Tomaat en Gerbera, het telen met LED, de Algenteelt en de Perfecte Roos zijn gerealiseerde en lopende projecten.

           

Jeannette Vriend van LTO Groeiservice maakte in haar presentatie duidelijk hoe sterk het middelenpakket in de afgelopen 20 jaar veranderd is. Verder liet zij zien dat het steeds belangrijker maar ook moeilijker wordt om middelen uit verschillende groepen af te wisselen, zodat resistentie van de plaag tegen de middelen wordt voorkomen.

Jantineke Hofland-Zijlstra van Wageningen UR Glastuinbouw gaf in haar presentatie een situatieschets van meeldauwbeheersing in de glastuinbouw. Zij begon heel basaal met de uitleg over de levenswijze van de meeldauwschimmel. Beheersen betekent ingrijpen op de ziektedriehoek, waarbij sturen op een weerbaardere plant en op klimaatcondities steeds meer in de plaats komen van de bestrijding van de schimmel. Omdat de meeldauwschimmel van opschieten weet, is het van belang om snel te handelen. Aan het einde van haar lezing gaf zij een voorbeeld dat een gecombineerde toepassing van rood licht en salicylzuur sterk remmend werkt op de meeldauwontwikkeling.

De volgende presentatie werd verzorgd door Bert Evenhuis. Hij werkt bij PPO-AGV Lelystad. Hij lichtte de ontwikkelingen toe die plaatsvinden in de akkerbouw en vollegrondsgroente om de meeldauw te beheersen. In de teelt van aardbeien in de vollegrond is er een bedrijfsondersteunend beslismodel ontwikkeld. Op grond van dit systeem kan de aangesloten teler op het juiste moment zijn bestrijding uitvoeren. Volgens Bert is er verder nog winst te behalen door de aanpassing van het teeltsysteem en de optimalisatie van de watergift en de bemesting.

Joan Timmermans van NovaCropControl sloot hier in zijn presentatie goed op aan. Middels plantsapmetingen probeert het bedrijf de plantweerbaarheid beter in beeld te krijgen. Volgens Joan is een goede balans erg belangrijk en kan het balanceren van de nutriëntenopname de weerbaarheid van de plant vergroten.

In de pauze werd goed gebruik gemaakt van het bekijken van de Arena die in het Horti House is ingericht. Verschillende bedrijven tonen hier hun meetsystemen met bijbehorende meters. Deze tentoonstelling blijft t/m eind december aanwezig, waarna in januari een Arena volgt met LED-licht als thema.

Na de pauze vond een levendige brainstorm plaats onder leiding van Helma Verberkt. Aan het einde van deze sessie kwamen 6 aandachtsvelden voor een strategisch stappenplan naar voren :

  1. Behoud van zwavel middels verdamping en gerichtere toepassing hiervan.
  2. Verder door ontwikkelen van tolerante en (partiële) resistente rassen.
  3. Optimalisatie teelt(systeem) met aandacht voor       voeding, klimaat, waarschuwingssystemen en toedieningstechnieken.
  4. Harmonisatie Europese wetgeving.
  5. Meer fundamentele kennis ontwikkelen met betrekking tot plantweerbaarheid (standing army voor schimmels) en tastbaarder (meetbaar) maken voor de teler.
  6. Communicatie verzorgen gericht op een verandering van denken. Van inzet van gewasbeschermingsmiddelen naar ontwikkeling van een geïntegreerde systeemaanpak van meeldauw rekening houdend met de diverse pijlers binnen Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.

Iedere week worden nieuwe weekverslagen op de website geplaatst. Deze weekverslagen zijn te raadplegen door een persoonlijk account aan te maken op www.samenwerkenaanvaardigheden.nl

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten